Innowacja jako usługa, czyli jak Łódź powinna wspierać startupy według byłego prezesa IBM. Część II

W tym poście przedstawiam drugą część rozmowy z Nikiem Couttsem, która była zbyt długa na jeden post ?. Możecie zacząć od początku, czyli od część I, w której rozważaliśmy jak rada miejska i uczelnie powinny wydawać pieniądze na innowacje. Nick podkreślił w niej jak ważna przy transferze technologii jest komunikacja.

fot. Freepik

Przenieśmy teraz naszą uwagę na przedsiębiorców. W jaki sposób startupy mogą maksymalizować swoje oddziaływanie na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko?

Masz rację - przedsiębiorcy są siłą napędową całego procesu. Na podstawie mojego doświadczenia uważam, że ważne jest, aby skupiali się na zwiększaniu swojego wpływu i nie rozpraszali się.

Wzrost można osiągnąć poprzez:

 • Unikanie powielania projektów, które już uzyskały finansowanie.

 • Opracowywanie miar społecznych, gospodarczych i środowiskowych efektów ich przedsięwzięć.

 • Projektowanie pętli przyczynowo-skutkowych dla swoich projektów, które pozwalałyby uchwycić dane dotyczące ich oddziaływania.

 • Ustalanie ambitnych celów dla swoich przedsięwzięć; np. liczba osób, które mają być zatrudnione: przy przedsięwzięciu, a także w górnej i dolnej części łańcucha dostaw przedsięwzięcia.

 • Planowanie i działanie globalnie.

Większość startupów jest niedofinansowanych stąd ważne jest, aby region przyciągał inwestorów. W jaki sposób inwestorzy mogą uzyskać wysoki zwrot z inwestycji w startupy bez wysokiego ryzyka?

Myślę, że są cztery główne czynniki, które muszą być spełnione po stronie inwestora:

 • odejście od subiektywnych i opierających się na emocjach kryteriów wyboru projektów, w które zainwestują na rzecz wykorzystywania lub współpracy z ludźmi, którzy mają rzetelne, obiektywne, oparte na dowodach narzędzia i metody selekcji i aktywnego śledzenia inwestycji.

 • przeznaczenie odpowiednich środków na początku, a następnie uwalnianie środków w zależności od wyników unikając w ten sposób problemu penicyliny, czyli przeznaczenia mniej środków niż potrzebowałby startup, w efekcie czego startup będzie musiał przejść przez kilka cykli pozyskiwania finansowania, co zajmuje czas i wymaga wysiłku, które mogłyby zostać wykorzystane na rozwój przedsięwzięcia, wydłużyłoby czas do wejścia na rynek, a tym samym zwiększyłoby ryzyko.

 • unikanie ryzyka wynikającego z finansowania projektu przy ograniczeniach dotyczących czasu trwania projektu i wysokości inwestycji niezbędnej do jego powodzenia spowodowanych niedostępnością informacji dotyczących ilości czasu i pieniędzy na początku przedsięwzięcia.

 • finansowanie projektów, w których wykorzystuje się sprawdzone i skuteczne praktyki zarządzania startupem i zarządzania innowacją.

Nick, dziękuję Ci za te informacje. Nakreśliłeś jasną i klarowną wizję tego, co powinno być misją czterech głównych uczestników ekosystemu innowacji: przedsiębiorców, lokalnych władz, inwestorów i uczelni. Pomyślmy teraz o nich łącznie. Wyobraź sobie miasto z siecią inwestorów, startupów i uczelni. Załóżmy, że wszyscy dbają o to, aby ich misja była spójna z celami, które wskazałeś. Przyjmijmy również, że mamy bardzo sprzyjającą radę miejską. Jak możemy im pomóc działać bardziej skutecznie?

Przekształcając wszystkie dostępne w mieście zasoby dla innowacji jako usług. Na przykład, startup może potrzebować dostępu wycinarki laserowej. Zespół będzie musiał wiedzieć jaki jest rozmiar i rodzaj materiału, który ma być cięty; koszt; czas realizacji; lokalizację; dostępność czasową maszyny; wymagane szkolenia i inne czynniki mogące stanowić przeszkodę do znalezienia i wykorzystania urządzenia. Przekształcając zasób w usługę, która zapewni spełnienie wszystkich warunków dostępu i użytkowania zredukuje przeszkody do użytkowania a tym samym zwiększy zwrot z wartości wykorzystanych aktywów oraz pozwoli przedsięwzięciu zaoszczędzić czas - co również może przyczynić się do zmniejszenia kosztów i ryzyk.

Mówiliśmy wcześniej o problemie komunikacji. Pokonanie tej bariery przez zapewnienie sieci ścieżek, które wyznaczają wydajne i skuteczne sposoby identyfikacji i wykorzystywania zasobów dostępnych w mieście jest bardzo ważne.

Startupy mają bardzo dynamiczną strukturę. Ich potrzeby zmieniają się bardzo szybko. Środowisko sprzyjające startupom powinno wspierać je przez umożliwianie im ciągłej rekonfiguracji zasobów w miarę ich zmieniających się potrzeb.

Innowacja jako usługa” (IAS) wydaje się być fantastyczną strategią dla ekosystemów, które są w pierwszej fazie rozwoju - w fazie aktywacji. Wierzę, że Łódź jest wspaniałym przykładem takiego ekosystemu a IAS byłaby bardzo obiecującą strategią dla naszego regionu. Czy mógłbyś, proszę, pomóc nam wskazując kluczowe kwestie dotyczące skutecznego wdrożenia IAS w naszym ekosystemie?

Oczywiście. Z tego, co zobaczyłem w Łodzi wnioskuję, że nie mylisz się co do możliwości tego regionu. Ludzie, których poznałem mają wielki potencjał miasto ma wszystko, czego trzeba by ekosystem rozwijał się i rozkwitał. Ten proces może postępować wolno albo szybko w zależności od tego, jak dobrze wykorzystujecie swoje zasoby. Są duże rezerwy, które można by aktywować bardzo szybko i niewielkim kosztem jeżeli zasoby będą wykorzystywane bardziej skutecznie. Jestem pewien, że IAS byłoby dobrym rozwiązaniem by to osiągnąć. Gdybym był na Waszym miejscu, zacząłbym od osiągnięcia następujących celów:

 • Zbudowanie platformy współdzielenia wszystkich zasobów.

 • Zapewnienie właścicielom zasobów modeli i wzorców, które ułatwiłyby im przekształcenie zasobów, którymi dysponują w usługi.

 • Zarządzanie miejską platformą innowacji jako usługi, która stanowi najbardziej wydajne i efektywne wykorzystanie zasobów, a tym samym zwiększa ich wartość.

 • Zapewnienie łatwego dostępu do zasobów dla innowacji przyniesie miastu korzyści w postaci wyższej stopy sukcesu startupów, wzrostem liczby miejsc pracy, wyższych wpływów z podatków oraz stworzeniem bardziej atrakcyjnych warunków życia i pracy.

Wierzę, że w dobie inteligentnych miast, musimy zacząć myśleć szerzej o roli miasta w życiu jego mieszkańców. Innowacja jako usługa publiczna stanie się równie ważna jak inne usługi dostarczane przez miasto: edukacja, służba zdrowia, służby ratownicze i porządkowe, gospodarka mieszkaniowa, usługi transportowe, kultura.